Ethische theorieën in het bedrijfsleven

Bedrijfsethiek wordt tegenwoordig vaak besproken, vooral in het licht van bedrijfsschandalen. Die discussie richt zich vaak op professioneel gedrag of illegale praktijken. Ethiek raakt veel zaken in het bedrijfsleven. Tegenwoordig kiezen veel consumenten producten op basis van ethische overwegingen. Kopers vertrouwen erop dat de bedrijven waarmee ze zaken doen verantwoordelijk en moreel verantwoord zijn.

Enron was een van de grootste energieproducenten ter wereld toen werd ontdekt dat Enron onethische en illegale boekhoudpraktijken had toegepast. Door deze boekhoudpraktijken konden leidinggevenden de waarde van Enron schromelijk overdrijven. Na betrapt te zijn, moest het bedrijf failliet gaan. Het gebeurde allemaal door een gebrek aan ethisch leiderschap.

Ethisch leiderschap en besluitvorming

Ethisch gedrag is een integraal onderdeel van onze kijk op leiderschap. De meeste mensen verwachten van hun leiders dat ze modellen van ethisch gedrag zijn. Het leiderschap bij Enron was zeker niet ethisch. Het kan moeilijk zijn om te begrijpen waarom leiders zich zo onethisch gedragen dat een groot bedrijf instort.

Bij het nemen van ethische beslissingen zijn er drie benaderingen: ethisch egoïsme, utilitarisme en altruïsme. Ethisch egoïsme is de overtuiging dat het hoogste goed is om onafhankelijk van anderen egoïsme te zijn. Aan de andere kant van het spectrum is altruïsme de overtuiging dat het helpen van anderen het hoogste goed is. De leidinggevenden bij Enron leken ethische beslissingen te nemen op basis van ethisch egoïsme.

Bestuur en naleving

Overheden zullen vaak ingrijpen om ethische normen te reguleren. In de geschiedenis van de VS opereerden bedrijven als monopolies in industrieën zoals staal en olie. Dit stelde de monopolistische bedrijven in staat om zeer hoge prijzen vast te stellen terwijl de kwaliteit gevaarlijk verminderde. Er werden antitrustwetten uitgevaardigd en er werd een federaal agentschap ontwikkeld om consumenten tegen dergelijke onethische handelspraktijken te beschermen.

Het is belangrijk om te begrijpen dat veel praktijken niet alleen moreel onethisch zijn, maar ook illegaal. Bepaalde beroepen zijn wettelijk gebonden aan ethische normen, zoals advocaten, accountants en artsen. Onethisch handelen in deze beroepen staat bekend als wanpraktijken. Een voorbeeld is handel met voorkennis, waarbij een belegger niet-openbare informatie kan gebruiken om meer dan normale winsten te behalen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Zelfs als de regelgeving van kracht is, zijn ethische overwegingen vaak niet zwart-wit. Er is veel discussie over de vraag of bedrijven zich op iets anders moeten richten dan op aandeelhouderswinsten. Een veel voorkomende gedachte in het bedrijfsleven is de overtuiging dat het maximaliseren van aandeelhouderswaarde het meest ethische doel is. Sommige ethische theorieën stellen dat bedrijven voordelen moeten overwegen voor een breder netwerk van belanghebbenden en niet alleen voor aandeelhouders.

Ethische theorieën in het bedrijfsleven gaan in toenemende mate in op het onderwerp maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven staan ​​steeds meer onder druk om praktijken en producten te ontwikkelen die het milieu of de samenleving ten goede komen. Dit omvat zakelijke praktijken die geen naleving vereisen en waarvan andere entiteiten dan het bedrijf profiteren.

Consumentenveiligheid wegen

Consumentenveiligheid is een belangrijke factor bij het overwegen van ethische theorieën in het bedrijfsleven. Dit omvat productveiligheid en aansprakelijkheid, reclamepraktijken en verkoop- of prijsstellingstactieken. Onethische handelspraktijken kunnen consumenten ernstig schaden. Zo zijn namaakgeneesmiddelen die niet op kwaliteit zijn getest, niet alleen onethisch, maar vormen ze ook een ernstige bedreiging voor de openbare veiligheid.

Er zijn overal ter wereld veel wetten die consumenten beschermen tegen fraude en ander letsel. Helaas worden onschuldige consumenten vaak het doelwit van fraude door onethische bedrijven.

Normen voor professioneel gedrag

Niet alleen zeer zichtbare leiders worden geacht zich te gedragen volgens hoge ethische normen. Veel professionals zijn vanwege de aard van hun werk gebonden aan ethische codes. Professionals die bijvoorbeeld werkzaam zijn in de geneeskunde, de wet, de boekhouding en financieel advies, zijn allemaal onderworpen aan strikt ethisch gedrag. Deze beroepen hebben meestal te maken met zeer gevoelige of bevoorrechte informatie.

Wanpraktijken in deze beroepen kunnen ertoe leiden dat men uit het beroep wordt gedwongen. Een advocaat die willens en wetens een verkeerde voorstelling geeft van een cliënt, kan worden uitgesloten van het uitoefenen van de wet.

Werknemersrelaties en normen

Arbeidswetten hebben niet altijd bestaan ​​zoals we die nu kennen. Alles, van kinderarbeid tot het aantal uren dat er per dag gewerkt wordt, vereiste veel ethische overwegingen. Discriminatie bij het aannemen en ontslaan van personeel leidt tegenwoordig tot een groot ethisch debat. Sommige mensen zijn van mening dat het aannemen van personeel voor 'cultural fit' een vorm van discriminatie is, terwijl anderen er niets mis mee hebben om zeer vergelijkbare werknemers aan te nemen.

Klokkenluiden wordt gedefinieerd als het onthullen van informatie over onethische of onveilige omstandigheden binnen een organisatie. Personen die "op de fluit" moeten de implicaties en mogelijke vergelding zorgvuldig overwegen. Het kan gemakkelijk zijn om onethisch gedrag op de werkplek te negeren, maar sommige ethische theoretici zijn van mening dat werknemers moeten klokkenluiden wanneer ze onethisch gedrag tegenkomen.

De buitengewoon onethische praktijken bij Enron kwamen aan het licht door middel van klokkenluiden. Eén klokkenluider van een werknemer is voldoende om 's werelds zesde grootste energiebedrijf neer te halen.

Voorwaarden in de toeleveringsketen

Consumenten worden zich wereldwijd steeds meer bewust van de arbeids- en milieuomstandigheden. Globalisering en internet hebben gezorgd voor transparantie in wereldwijde toeleveringsketens. Er zijn consumenten die specifiek op zoek zijn naar producten die volgens eerlijke handelspraktijken zijn geproduceerd. Termen als "bloeddiamant" zijn bedacht om industrieën te beschamen van het kopen van materialen op onethische manieren. Bloeddiamanten zijn diamanten edelstenen die afkomstig zijn uit conflictgebieden waar slechte actoren mogelijk hebben geprofiteerd van de transactie.

Arbeid in sweaters en landbouwpraktijken "slash and burn" zijn andere zorgen van ethisch ingestelde consumenten. Het is duidelijk dat meer consumenten integraal ethisch gedrag van bedrijven verwachten.

Huidige ethische overwegingen

Door snellere marktveranderingen over de hele wereld zijn ethische overwegingen niet altijd een prioriteit. Zo willen techbedrijven zo snel mogelijk groeien, maar is er veel discussie over de vraag of grote technologiebedrijven monopolistisch zijn.

Er is steeds meer druk om er een standaardpraktijk van te maken om ethiek en waarden centraal te stellen in elk bedrijf. Dat is niet eenvoudig voor bedrijven die diensten en producten ontwikkelen in gloednieuwe en ongereguleerde industrieën. Snelle veranderingen in technologie en zaken creëren geheel nieuwe overwegingen voor ethische theorieën in het bedrijfsleven.